برچسب خورده: سامانه پرداخت الکترونیک

سامانه الکترونیکی

اين پژوهش از نوع كاربردي با در نظرگرفتراهنمای گردآوري اطلاعات، پيمايشي و توصيفي- تحليلي ميباشد كه در استان تهران و باتذکر به اطلاعات شركت تجارت الكترونيك پارسيان انجام شده است. جامعه آماري تحقيق در …