برچسب خورده: خرید تاج گل

آرمریا – SEA PINK

خرید دسته گل ARMERIA MARITIMA : نام علمی PLUMBAGINACEAE – پلامباگیناسه : خانوادهانگلیس، مناطق کوهستانی و ساحلی نیمکره شمالی : بومی منطقهعود قرمز،چمن هلندی ، sea thrift,cliff rose,cushion pink,ladys cushion,marsh daisy,sea grass : نام …