برچسب خورده: آلبوغبیش

کارگران آموزش دیده باعث کاهش اتفاققات حین کار می شوند

کارگران آموزش دیده باعث کاهش اتفاققات حین کار می شوند در هفته‌ای که گذشت، جمعی از کارگران زحمتکش معدن در جریان حادثه‌ای دلخراش از دنیا رفتند. پرکشیدن آنها بهانه‌ای شد برای نام‌بردن از کارگرانی …