“روز طبیعت” در پست های ایمنی و همچنین سلامت مسافران نوروزی استان کرمان

“روز طبیعت” در پست های ایمنی و همچنین سلامت مسافران نوروزی استان کرمان |“روز طبیعت” در پست های ایمنی و همچنین سلامت مسافران نوروزی استان کرمان از هلال ۱۴۷| دست یار مسائل جوانان استان …