برگزاری مانور امدادی با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه حضرت معصومه قم در خوابگاه خواهران

برگزاری مانور امدادی با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه حضرت معصومه قم در خوابگاه خواهران |برگزاری مانور امدادی با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه حضرت معصومه قم در خوابگاه خواهران از هلال ۱۴۷| کارگاه آموزشی حوادث …