با حضور مشاور آموزش و همچنین پژوهش نهاد جوانان از فعالان طرح نوروزی استان زنجان تقدیر شد

 با حضور مشاور آموزش و همچنین پژوهش نهاد جوانان از فعالان طرح نوروزی استان زنجان تقدیر شد | با حضور مشاور آموزش و همچنین پژوهش نهاد جوانان از فعالان طرح نوروزی استان زنجان تقدیر شد …

گردهمایی دبیران و همچنین افراد شورای اجرایی کانون های جوانان هلال احمر خواف برگزار شد

گردهمایی دبیران و همچنین افراد شورای اجرایی کانون های جوانان هلال احمر خواف برگزار شد |گردهمایی دبیران و همچنین افراد شورای اجرایی کانون های جوانان هلال احمر خواف برگزار شد از هلال ۱۴۷| ریاست …

حضور رییس صلیب سرخ اسپانیا در نهاد جوانان/ تاکید بر انجام فعالیت های مشترک و همچنین تبادل تجربیات

حضور رییس صلیب سرخ اسپانیا در نهاد جوانان/ تاکید بر انجام فعالیت های مشترک و همچنین تبادل تجربیات |حضور رییس صلیب سرخ اسپانیا در نهاد جوانان/ تاکید بر انجام فعالیت های مشترک و همچنین …

تقدیر استاندار همدان از فعالیتهای بشردوستانه حوزه جوانان هلال احمر در نوروز ۹۵ |تقدیر استاندار همدان از فعالیتهای بشردوستانه حوزه جوانان هلال احمر در نوروز ۹۵ از هلال ۱۴۷| دست یار مسائل جوانان همدان …