گفتگو بامحمد زارع ارنانی :همه چیز از نوعدوستی آغاز می‌می شود |گفتگو بامحمد زارع ارنانی :همه چیز از نوعدوستی آغاز می‌می شود از هلال ۱۴۷| روایت طرح نوروزی جوانان هلال‌احمر از زبان محمد زارع‌ارنانی، …

گفتگو با هادی محمدی مقدم:داوطلبی نکنم، عیدم عید نمی‌می شود |گفتگو با هادی محمدی مقدم:داوطلبی نکنم، عیدم عید نمی‌می شود از هلال ۱۴۷| همراه حرف‌های جوون داوطلب یزدی که در طرح نوروزی جمعیت هلال‌احمر …

نمایش پنجمین مسابقه «اندیشه بشردوستی» در روزنامه یا نشریه ماه نو |نمایش پنجمین مسابقه «اندیشه بشردوستی» در روزنامه یا نشریه ماه نو از هلال ۱۴۷| در شصت و همچنین یکمین شماره روزنامه یا نشریه …

به گفته// جوانان هلال احمر، همیاران مسافرین نوروزی پایتخت صنعت ایران

به گفته// جوانان هلال احمر، همیاران مسافرین نوروزی پایتخت صنعت ایران |به گفته// جوانان هلال احمر، همیاران مسافرین نوروزی پایتخت صنعت ایران از هلال ۱۴۷| تکرار لحظه های با هم بودن، شور و همچنین …