برگزاری بیش از ۶ دوره آموزش مقدماتی امداد و همچنين کمک های اولیه، ویژه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قم |برگزاری بیش از ۶ دوره آموزش مقدماتی امداد و همچنين کمک های اولیه، ویژه دانشجویان دانشگاه …

همایش سالروز مبارزه با مواد اعتياد آور و مخدر در سیستان و همچنين بلوچستان برگزار شد

همایش سالروز مبارزه با مواد اعتياد آور و مخدر در سیستان و همچنين بلوچستان برگزار شد |همایش سالروز مبارزه با مواد اعتياد آور و مخدر در سیستان و همچنين بلوچستان برگزار شد از هلال …