پیمان، مرهمی برای قلب های شکسته و همچنين جان‌های خسته و همچنين درمانده از اعتیاد |پیمان، مرهمی برای قلب های شکسته و همچنين جان‌های خسته و همچنين درمانده از اعتیاد از هلال ۱۴۷| گزارشی …

جمعیت هلال احمر استان قم، میزبان المپیاد ورزشی اعضا و همچنين کارکنان هلال احمر

جمعیت هلال احمر استان قم، میزبان المپیاد ورزشی اعضا و همچنين کارکنان هلال احمر |جمعیت هلال احمر استان قم، میزبان المپیاد ورزشی اعضا و همچنين کارکنان هلال احمر از هلال ۱۴۷| در نشست هماهنگی …

آموزش های همگانی حرکت جوانانه در دانشگاه علوم پزشکی بجنورداستان خراسان شمالی

آموزش های همگانی حرکت جوانانه در دانشگاه علوم پزشکی بجنورداستان خراسان شمالی |آموزش های همگانی حرکت جوانانه در دانشگاه علوم پزشکی بجنورداستان خراسان شمالی از هلال ۱۴۷| اعضای کانون های جوانان ودانشجویی با همکاری …

برگزاری اردوی فرهنگی و همچنين تفریحی کانون دانشجویی قم در حمایت از محیط زیست

برگزاری اردوی فرهنگی و همچنين تفریحی کانون دانشجویی قم در حمایت از محیط زیست |برگزاری اردوی فرهنگی و همچنين تفریحی کانون دانشجویی قم در حمایت از محیط زیست از هلال ۱۴۷| اردوی تفریحی و …