جلسه همفکری و همچنين هم افزائی نهاد داوطلبان و همچنين جوانان جمعیت هلا‌ل‌احمر برگزار شد |جلسه همفکری و همچنين هم افزائی نهاد داوطلبان و همچنين جوانان جمعیت هلا‌ل‌احمر برگزار شد از هلال ۱۴۷| جلسه …

به مناسبت هفته کتاب و همچنين کتاب‌خوانی؛ غنچه‌های هلال “پند مهربانی ” را مشق می‌کنند |به مناسبت هفته کتاب و همچنين کتاب‌خوانی؛ غنچه‌های هلال “پند مهربانی ” را مشق می‌کنند از هلال ۱۴۷| سرپرست …