آغاز برگزاری المپیاد مقدماتی در استان آذربایجان غربی‎

آغاز برگزاری المپیاد مقدماتی در استان آذربایجان غربی‎ |آغاز برگزاری المپیاد مقدماتی در استان آذربایجان غربی‎ از هلال ۱۴۷| سوت آغاز برگزاری هفتمین المپیاد آماده مقدماتی در استان آذربایجان غربی زده شد. به نقل …

نقل از تصویری// حضور رئیس نهاد جوانان در همایش تلاش ماندگار استان خراسان شمالی

نقل از تصویری// حضور رئیس نهاد جوانان در همایش تلاش ماندگار استان خراسان شمالی |نقل از تصویری// حضور رئیس نهاد جوانان در همایش تلاش ماندگار استان خراسان شمالی از هلال ۱۴۷| نقل از تصویری// …