بازدید اعضای کانون های دانشجویی مازندران از سرای سالمندان به مناسبت روز سالمند

بازدید اعضای کانون های دانشجویی مازندران از سرای سالمندان به مناسبت روز سالمند |بازدید اعضای کانون های دانشجویی مازندران از سرای سالمندان به مناسبت روز سالمند از هلال ۱۴۷| دست يار مسائل جوانان جمعیت …

«منشور آینده» جوانان هلال‌احمر با حضور مطابق و يکدست‌کننده مقیم نهاد ملل در ایران تقدیم رئیس جمعیت شد

«منشور آینده» جوانان هلال‌احمر با حضور مطابق و يکدست‌کننده مقیم نهاد ملل در ایران تقدیم رئیس جمعیت شد |«منشور آینده» جوانان هلال‌احمر با حضور مطابق و يکدست‌کننده مقیم نهاد ملل در ایران تقدیم رئیس …

کودکان «منشور آینده» را به رییس نهاد جوانان هلال‌احمر اهدا می‌کنند |کودکان «منشور آینده» را به رییس نهاد جوانان هلال‌احمر اهدا می‌کنند از هلال ۱۴۷| کودکان و همچنين جوانان و نوجوانان تندیس «منشور آینده» …

کارگاه توجیهی سامانه جامع عضویت در سیستان و همچنين بلوچستان برگزار شد

کارگاه توجیهی سامانه جامع عضویت در سیستان و همچنين بلوچستان برگزار شد |کارگاه توجیهی سامانه جامع عضویت در سیستان و همچنين بلوچستان برگزار شد از هلال ۱۴۷| کارگاه توجیهی سامانه جامع عضویت منطقه ای …