برگزاری کاروان نیکوکاری توسط کانون جوانان و همچنين کانون روستایی سلطانقلی جمعیت هلال احمر شهرستان چرداول

برگزاری کاروان نیکوکاری توسط کانون جوانان و همچنين کانون روستایی سلطانقلی جمعیت هلال احمر شهرستان چرداول |برگزاری کاروان نیکوکاری توسط کانون جوانان و همچنين کانون روستایی سلطانقلی جمعیت هلال احمر شهرستان چرداول از هلال …

آغاز رقابت امدادی دانش آموزان آماده در روزهای سخت استان مرکزی در المپیاد آماده استانی

آغاز رقابت امدادی دانش آموزان آماده در روزهای سخت استان مرکزی در المپیاد آماده استانی |آغاز رقابت امدادی دانش آموزان آماده در روزهای سخت استان مرکزی در المپیاد آماده استانی از هلال ۱۴۷| دست يار مسائل …