خدمات بشر دوستانه ایرانیان در قبال پناهندگان قابل تحسین است

خدمات بشر دوستانه ایرانیان در قبال پناهندگان قابل تحسین است مشاور منطقه ای کمیته بین المللی صیلب سرخ در حوزه پیشگیری گفت: خدمات بشر دوستانه ایرانیان در قبال پناهندگان قابل تحسین است و جمعیت …