اجرای رزمایش همدلی و همچنين کمک مومنانه با مشارکت نهاد جوانان در کشور |اجرای رزمایش همدلی و همچنين کمک مومنانه با مشارکت نهاد جوانان در کشور از هلال ۱۴۷| دکتر علی حیدری نجات رییس …

تقدیر جامعه ورزشی شهرستان دماوند از سرويس ها و خدمات اعضای هلال احمر در مبارزه با کرونا

تقدیر جامعه ورزشی شهرستان دماوند از سرويس ها و خدمات اعضای هلال احمر در مبارزه با کرونا |تقدیر جامعه ورزشی شهرستان دماوند از سرويس ها و خدمات اعضای هلال احمر در مبارزه با کرونا …