‎تقدیر نایب‌رئیس مجلس از اقدامات فرهنگی نهاد جوانان

‎تقدیر نایب‌رئیس مجلس از اقدامات فرهنگی نهاد جوانان

|‎تقدیر نایب‌رئیس مجلس از اقدامات فرهنگی نهاد جوانان از هلال ۱۴۷|

‎دکتر مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه توانمندسازی جمعیت هلال‌احمر که در راهروی ورودی هیئت‌رئیسه برگزارشده بود بازدید کرد.

بهنقل ازروابطعمومینهادجواناننمایشگاهتوانمندسازیجمعیتهلال‌احمرکهدرقسمت و بخش‌هایمتنوع و گوناگون و مختلفبهارائهعملکردسال شمسي۹۷ درتمامیحوزه‌هابرگزارشد. نایب‌رئیسمجلسمسعودپزشکیانبههمراهرئیسجمعیتهلالاحمرعلیاصغرپیوندیو همچنينسرپرستنهادجوانانعلیگنجکریمیاز غرفه نهاد جوانان در ایننمایشگاهبازدیدکردند.

نایب‌رئیسمجلسضمنتقدیرو همچنينتشکرازسرويس ها و خدماتجمعیتهلال‌احمرگفت: نهادجوانانبه‌عنوانمهم‌ترینو همچنيناثرگذارترینقسمت و بخشدرجواناناست.

ویادامهداد: تمرکزبررویتنوعفعالیت‌هایدانش‌آموزیو همچنيندانشجویینشانگرایناستکهبه‌تمامیابعادفرهنگی،اجتماعیو همچنينورزشیبه‌صورتویژهتوجهداردازاین‌رونهادجوانانمی‌تواندبه‌عنوانمأمنیبرایجوانانمحسوبمي شود.

پزشکیانافزود: جذبجوانانبهفعالیت‌هایفرهنگیو همچنيناجتماعیسببمی‌مي شودتادرمسیرجامعه‌ایسالمو همچنينپویاقدمبرداشت.

‎تقدیر نایب‌رئیس مجلس از اقدامات فرهنگی نهاد جوانان در تاریخ ۲۵ August 2019 | 10:06 pm منتشر شده است

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “‎تقدیر نایب‌رئیس مجلس از اقدامات فرهنگی نهاد جوانان”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *