هلال احمر چیست ؟

هلال احمر چیست ؟

هلال احمر چیست :

هلال احمر نام یک انجمن و ساوقت غیردولتی انسان ‌دوست ها ه است . در سـال ۱۸۷۶و دولت عثمانیو بجای نشان صلیب سرخو از پرچم خود و علامت هلال استفاده کرد. بعدها اکثر کشورهای اسلامیو هلال را به عنوان نشان جمعیت ملی امداد و نجات خود بکار بردند. دولت ایران در سـال  ۱۹۸۰ میلادی ایـن نشان را به جای نشان شیر و خورشید سرخ پذیرفت.

جمعيت هلال احمر (شير و خورشيد سرخ سابق) يادگار بزرگ انسان ‌هاي نيك نفسي است كه با تاسي به آيه كريمه وَ تَعاوَنوا عَلَي البِرّ وَ التَقوي و شعر زيباي سعدي عليه الرحمه :

بني انسان اعضــاي يك پيكرند                     كه در آفرينش زيك گوهرند

چو عضوي به درد آورد روزگار                        دگر عضوها را نمانــد قـرار

آن را تاسيس نمودند.

تاريخچه تاسيس و گسترش جمعيت شير و خورشيد سرخ يا هلال احمر فعلي از ابتدا تاكنون در هفت دوره زير بيان شده است :

۱- ظهور و نهفتگي (۱۳۰۱-۱۲۸۴)

۲- تاسيس و تثبيت (۱۳۲۷-۱۳۰۱)

۳- رشد و شكوفايي (۱۳۵۷-۱۳۲۷)

۴- سوء تفاهم و كم مهري (۱۳۵۹-۱۳۵۷)

۵- ايثار و از خودگذشتگي (۱۳۶۷-۱۳۵۹)

۶- بازسازي و ايستادگي  (۱۳۷۸-۱۳۶۷)

۷- بازشناسي و گسترش (۱۳۸۲-۱۳۷۸)

آرم جمعيت هلال احمر:

جمعيت‌هاي ملي صليب سرخ در سـال ۱۹۱۹ در شهر پاريس تشكيل شد كه با افزايش كشورهاي عضو اتحاديه در سـال ۱۹۹۱ فدراسيون بين‌المللي صليب سرخ و هلال احمر تشكيل گرديد.

فدراسيون بين‌المللي صليب سرخ و هلال احمرو امروزه ۱۸۹ عضو دارد كه با داشتن مباني حقوق بين‌المللي جهان شمول و داشتن بيش از يك صد ميليون عضو داوطلب در همه جهان با پاي بندي به اصول هفتگانه : بشردوستيو بي غرضيو بي طرفيو عدم وابستگيو خدمات داوطلبيو يگانگي و جهان شموليو بزرگترين شبكه و تشكيلات بشردوست ها ه در همه جهان به شمار مي‌آيد.

كميته بين‌المللي صليب سرخو فدراسيون بين‌المللي جمعيت‌هاي صليب سرخ و هلال احمر و جمعيت‌هاي ملي صليب سرخ و هلال احمرو اركان نهضت بين‌المللي صليب سرخ و هلال احمر را تشكيل مي‌دهند.

معاني و مفاهيم اصول هفتگانه صليب سرخ و هلال احمر:

بشردوستي : تكيه بر انسان يتو و حفظ و احترام به عزت و كرامت انسان ‌ها.

بيغرضي : ارائه خدمات بشردوست ها ه بدون هيچطور تبعيض از نظـر نژادو جنسو مذهب و…

بيطرفي : عدم جانبداري از طرف‌هاي درگير در مخاصمه به منظور سهولت دسترسي به قربانيان.

عدم وابستگي و استقلال : استقلال عمل در انجام خدمات بشردوست ها ه و عدم وابستگي به دولتها و ديگر مراجع كه استقلال را خدشه دار سازد.

خدمات داوطلبانه : خدمات بشردوست ها ه در جمعيت‌هاي صليب سرخ و هلال احمر بصورت غيرانتفاعي و بدون چشمداشت مادي و مالي و بصورت داوطلبانه است .

وحدت و يگانگي : در هر كشور مستقلو تنها يك جمعيت صليب سرخ يا هلال احمر مي‌تواند تاسيس گردد چنين جمعيتي مي بايست بطور رسمي از سوي دولت آن كشور به مراجع رسمي بين‌المللي معرفي گردد.

جهان شمولي : جمعيت صليب سرخ و هلال احمرو محدود به مرزها و حوزه جغرافيايي خاصي نيست و اهداف و فعالی ت‌هاي آن در همه جهان قابل گسترش است .

اين ساوقت دو وظيفه عمده را دنبال مي‌نمايد :

۱- جذب نيروي انسان ي داوطلب و مشاركت‌هاي مردمي:

اهميت اين وظيفه در جمعيت‌هاي ملّي هلال احمر و صليب سرخ به حد اي است كه همه کوشش ‌ها و فعالی ت‌هاي جمعيت هلال احمرو متكي به آن تعريف شده است . فرق و امتياز مشاركت‌هاي مردمي در جمعيت هلال احمر از ساير موسسات حمايتي در اين است كه صرفاً به منابع و مقدورات ماليو دقت نمي‌شود. بلكه بهره گيري از تجربياتو تخصص‌هاو دانش و فرصت‌هاي داوطلبان نيز در امر مددرساني به نيازمندان از اهميت ويژه اي برخوردار است و علاوه بر اشویِژه از توان تشكل‌هاي غيردولتي همسو  با اهداف جمعيت هلال احمر نيز بهره مي‌جويد

و فرآيند اجرايي اين وظيفه عبـار آزمایش از :

شناسايي و جذب اقشار و اشویِژه توانمندي كه تمايل به عضويت دارند و پذيرش و سازماندهي داوطلبان خدمت از طريق دسته بندي در گروه هاي چهارگانه مهارتو حمايتو مشاركت و هدايت. اين اشویِژه در قالب عضو و يا داوطلب مي‌توانند با اين ساوقت همکاری داشته باشند.

عضو : شخصي است كه متعهد به اصول بنيادين جمعيت و نشر آن بودهو از اساسنامه پيروي و نسبت به اجراي مصوبات مجمع عمومي و شوراي عالی جمعيت اقدام کرده و حق عضويت پرداخت مي‌نمايد.

داوطلب : شخصي است كه به اصول جمعيت احترام گذاشته و در قالب گروه هاي مهارتو حمايتو هدايت و مشاركت بصورت سازماندهي شده خدمات ارائه مي‌نمايند.

ازجمله فعالی ت‌هاي بخش جذب جمع آوري كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي مردمي در وقت حوادث براي ياري رساني به آسيب ديدگان است .

۲- ارائه خدمات حمايتي :

اين خدمات به نيازمندان آسيب پذير و آسيب ديده از سوانحو حوادث و مسائل اجتماعي در حوزه وظايف تعريف شده جمعيت هلال احمر مي‌باشد. اين خدمات حاوی مسائل ذيل است :

۱- خدمات صندوق وام اشتغال و خودكفايي مددجويان

۲- خدمات بهبود يو داروييو تجهيزات پزشكي و فيزيوتراپي

۳- كمك‌هاي نقدي مقطعي و يا موردي

۴- جهيزيه و وام ازدواج

۵- پوشاكو مواد خوراكي وبن

۶- هزينه سفر و اقامت مزمان اشخاص در راه مانده

۷-وام خريد ديه مربوط به تصادفات منجر به آسیب و يا قتل غيرعمد

۸-حضانت از فرزندان بي سرپرست در مراكز شبانه روزي.

نشان

دولت ایران در سـال ۱۳۰۱ جمعیت ملی خود را تأسیس کرد؛ ولی به جای استفاده از نشان صلیب سرخ و یا هلال‌احمر علامت شیر و خورشید سرخ را به عنوان نشان جمعیت خود انتخاب کرد. علامت شیر و خورشید در کنفرانس ژنو در سـال ۱۹۲۹ به عنوان نشان سوم مورد پشتیبانی بین‌المللی؛ به تصویب رسید. از آن پس ۳ نشان صلیب سرخ؛ هلال‌احمر و شیر و خورشیدسرخ به عنوان نشانه‌های رسمی و بین‌المللی شناخته شدند و نهایتاً در متن کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ به عنوان نشان‌های ۳ گانهٔ بین‌المللی که تحت پشتیبانی حقوق بین‌الملل بشردوست ها ه قرار دارد به تصویب رسید.

پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در سـال ۱۳۵۹؛  دولت ایران با ارسـال نامه‌ای به دولت سوئیس به عنوان امین و نگاهدارنده قراردادهای چهارگانه ژنو؛ اعلام کرد که استفاده از شیر و خورشید سرخ را به حالت تعلیق درآورده و به جای آن از نشان هلال‌احمر استفاده خواهد کرد.

ارکان ساختاری

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دارای چندین ساوقت زیرمجموعه می‌باشد:

 • ستاد جمعیت هلال احمر
 • حوزه دبیرکل جمعیت هلال احمر
 • ساوقت امداد و نجات
 • ساوقت جوانان
 • ساوقت داوطلبان
 • ساوقت تدارکات پزشکی
 • معاونت بهداشت؛ بهبود و توانبخشی
 • هیئت پزشکی حج
 • مؤسسه آموزش عالی هلال ایران
 • شرکت نساجی هلال
 • روزنامه شهروند
 • جمعیت‌های هلال احمر استانی

رؤسای سازمان

مدیرعلت ‌ها؛ رؤسا و سرپرست‌های مزمان ساوقت عبـار تند از:

 • حسن خطیبی (۱۳۲۷–۱۳۵۷)
 • کاظم سامی (۱۳۵۷–۱۳۵۹)
 • علی بهزاجهان  (۱۳۵۹–۱۳۶۰)
 • سید حسن فیروزآبادی (۱۳۶۰–۱۳۶۲)
 • سیف‌الله وحید دستجردی (۱۳۶۲–۱۳۷۸)
 • احمدعلی نوربالا (۱۳۷۸–۱۳۸۴)
 • سید مسعود خاتمی (۱۳۸۴–۱۳۸۹)
 • ابوالحسن فقیه (۱۳۸۹–۱۳۹۲)
 • محمد فرهادی (شهریور ۱۳۹۲- دی ۱۳۹۳)
 • امیرمحسن ضیایی استرآبادی (دی ۱۳۹۳ تاکنون)

ماموریت‌ها

داخلی

 • بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و…
 • حوادث بشری مثل تصادفات رانندگی و سقوط هواپیما و…

بین‌المللی

 • سیل ۲۰۱۰ پاکستان
 • سونامی ژاپن (۲۰۱۱)
 • قحطی ۲۰۱۱ شاخ آفریقا

بزرگترین تابلوی آبستره جهان

نقاشی ۳۴ متری 《صبر و پیروزی 》در انبـار هلال احمر از بین رفت. ایـن تابلو به مدت پنج روز توسط  سید میثم آقا سید حسینی و ناهید رمضانی؛  زاهده اسکندرلو خلق و در روز ۲۲ بهمن ۱۳۹۱ در میدان انقلاب به نمایش عموم گذاشته شد.

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “هلال احمر چیست ؟”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *