به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

tm.jsp

به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

tm.jsp

علی رغم باز بودن درهای صلیب سرخ و هلال احمر به روی همگان , اصول و معیارهایی وجود دارد که  شرایط و صلاحیت های  افراد برای ورود و فعالیت در این حرکت اجتماعی را تعریف و تبیین می نماید.

مصطفی محقق؛ مشاور رئیس جمعیت هلال احمر در امور بین الملل: نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمربا بیش از ۱۵۰ سال سابقه فعالیت در سراسر جهان برخاسته از ارزش های مشترک انساندوستانه و ارا ده و عزم کسانی است که هم خواسته اند و مهمتر از آن توانسته اند به این حرکت اجتماعی برای رسیدن به اهداف آن کمک کنند. اصل خدمات داوطلبانه از اصول هفتگانه نهضت نشانگر ماهیت داوطلبانه و اصل جهانشمولی مؤید فراگیر و در دسترس همگان بودن صلیب سرخ و هلال احمر برای همه مردم بدون تبعیض و محدودیت است. به همین دلیل صلیب سرخ وهلال احمر یک نهضت و یا حرکت اجتماعی نامیده می شود و نه یک سازمان و یا نهاد بین المللی. حتی در سطح ملی هم عنوان “جمعیت” به آن تعلق می گیرد ونه سازمان , نهاد , مؤسسه و امثال آن که نشاندهنده ماهیت و مبنای مردمی و همبستگی اجتماعی آن است.  بر این اساس هر فردی از جامعه  صرفنظر از جایگاه اجتماعی و وابستگی های  شغلی و حرفه ای و امثال آن اگر معتقد به اصول , ارزش ها  و معیارهای خدمات بشردوستانه باشد می تواند وارد این حرکت اجتماعی انساندوستانه گردد.

اما علی رغم باز بودن درهای صلیب سرخ و هلال احمر به روی همگان , اصول و معیارهایی وجود دارد که  شرایط و صلاحیت های  افراد برای ورود و فعالیت در این حرکت اجتماعی را تعریف و تبیین می نماید. ظرافت و اهمیت این نکته ممکن است  بر افرادی که علاقه مند به حضور در صلیب سرخ و هلال احمر می باشند و یا حتی بر کسانی که سال ها در آن فعالیت می نمایند پوشیده بماند.  بطور کلی صفات و ویژگی های عمومی لازم برای عضویت و فعالیت در صلیب سرخ  و هلال احمر از جمله در جمعیت هلال احمر ایران و بزبان ساده “شروط هلال احمری” بودن عبارت است از:

۱٫ اعتقاد و باور عمیق به اهمیت و ارزش بنیادین کرامت انسانی و الهی که به همه انسان های این کره خاکی اعطا شده و عشق و آرزومندی برای کمک به انسان ها و رشد و پیشرفت  آنان بویژه افراد آسیب پذیر و آسیب دیده در حوادث و سوانح. احساس لذت از کمک به همنوعان وباقی گذاردن سرمایه باقی و نام نکو از راه نیکوکاری و خیرخواهی.  حافظ می گوید:

 توانگرا دل درویش خود به دست آور

که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند

بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر

که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

۲٫ اعضای حاکمیت, مدیران , کارکنان  و داوطلبان صلیب سرخ و هلال احمر باید درک و شناخت عمیق از تاریخ , فلسفه پیدایش و تاسیس , اصول و ارزش ها و سرمایه های مشترک جهانی خود داشته و تفاوت کار در هلال احمر با کار در دیگر بخش ها و سازمان ها  و نیز علت آمدن و هدف از ماندن در این سازمان بشردوستانه را بخوبی درک و باور نمایند.بقول مولانا:

روزها فکر من این است و همه شب سخنم

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود؟

به کجا می روم آخر ننمایی وطنم

 این درک و شناخت  که به شکل کامل و جامع در راهبرد سازمانی ده ساله جمعیت هلال احمر تببین شده است بر رشد و پیشرفت بلند مدت  افراد در این سازمان بشردوستانه   تاثیر اساسی دارد.

۳٫احترام  به اصول و ارزشهای بنیادین نهضت بویژه اصول اساسی هفتگانه صلیب سرخ و هلال احمر شامل : الف) انساندوستی یعنی انگیزه اصلی ورود به هلال احمر , ب) بیغرضی یعنی عدم تبعیض در ارایه خدمات , ج) بیطرفی یعنی دوری از  جانب گیری در منازعات نظامی و سیاسی , د) خدمات داوطلبانه یعنی ارایه ظرفیت و توانایی بر اساس باور انساندوستانه وعدم چشم داشت و دریافت هرگونه هزینه در قبال ارایه خدمات , ه) عدم وابستگی یعنی دوری از هرگونه گرایش و وابستگی های سیاسی چه در سطح فردی و چه سازمانی,  و) یگانگی یعنی احترام به اصل تمامیت و وجود تنها یک جمعیت قانونی در هر کشور ,ز) جهانشمولی یعنی عدم مرزهای جغرافیایی , اجتماعی و سازمانی برای ورود افراد به صلیب سرخ و هلال احمر و در ارایه خدمات انساندوستانه آن. این اصول اساسی دربیستمین  کنفرانس بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در وین در سال ۱۹۶۵ با اجماع به تصویب رسید. نقض هر یک از اصول هفتگانه موجب مسؤولیت جمعیت های ملی و اصرار در آن حتی می تواند منجر به تعلیق عضویت در صلیب سرخ و هلال احمر بین المللی گردد.

۴٫ هلال احمر قبل از هرچیز فرصتی ارزشمند جهت مسؤولیت پذیری و ایفای نقش برای کسانی است که دارای ظرفیت وتوانایی برای کمک رسانی به این سازمان انساندوستانه و محرومین جامعه هستند و نه محلی برای ارتقاء شغلی و کسب امتیازهای اجتماعی و افزایش درآمد.  این امر بویژه در سطح حاکمیتی جمعیت مانند مجمع عمومی و شورایعالی که قانونا باید داوطلبانه و بدون دستمزد باشد اهمیت اساسی دارد. به همین دلیل دراکثر جمعیت های ملی موفق کشورهای جهان  برجسته ترین و توانا ترین شخصیت های اجتماعی در ارکان حاکمیتی آن عضویت دارند.  در غیر این صورت فردی که خود توانایی و ظرفیت مادی و معنوی  ندارد چگونه می تواند به جمعیت هلال احمر در انجام ماموریت آن یاری رساند؟ به قول جامی:

ذات نایافته از هستی  ” بخش”

 كی تواند كه شود “هستی بخش”

خشك ابری كه شود ز آب تهی

 ناید از وی صفت آبدهی

۵٫ کارکنان و داوطلبان جمعیت باید رشد , تعالی و پیشرفت بلند مدت افراد آسیب پذیر و آسیب دیده را در کلیه فعالیت های خود مد نظر قرار دهند.  دیگر سازمان های حمایتی و خدماتی می توانند براساس وظایف محوله به ارایه خدمات کوتاه و میان مدت اکتفا کنند اما جمعیت هلال احمر باید همواره همراه  آسیب پذیرترین و آسیب دیده ترین افراد جامعه قبل , حین و بعد از وقوع حوادث باشد. چرا که هلال احمر علاوه بر رفع نیازهای مادی و کوتاه مدت افراد آسیب پذیر ماموریت دارد کرامت و امید را در این افراد زنده و تقویت نماید. این امر برای تحقق اثربخشی و اهداف عالیه جمعیت اساسی است.

۶٫ عضویت و فعالیت در هلال احمرنوعی  تعهد برای رعایت همه جانبه  اصول و ارزش های اخلاقی مانند احسان و نیکوکاری , کمک به محرومین و نیازمندان ,  صداقت , امانت داری , نظم و  بلکه نمونه  و الگو بودن برای آن در جامعه است. فردی که در صلیب سرخ و هلال احمر فعالیت می کند بطور غیر مستقیم این داعیه را دارد که نه تنها از نظر فضیلت های اخلاقی وارزش های انساندوستانه خود ساخته است بلکه به سطحی از رشد و کمال و ظرفیت شخصی رسیده است که می خواهد و می تواند الگویی برای این فضایل اخلاقی در جامعه باشد. چنین مسؤولیتی بسیار سنگین است و افرادی که علاقه مند به فعالیت در چنین سازمان های بشردوستانه ای هستند و یا فعالیت دارند باید به آن آگاه و متعهد باشند.

۷٫ آینده نگری از دیگر ویژگی های هلال احمر و هلال احمری هاست. تحقق اثربخشی در برنامه ها و فعالیت های جمعیت و پاسخگویی کارآمد به حوادث و بحران نیازمند مطالعه و تحلیل مستمر روندها و تغییرات و پیش بینی شرایط آینده و ترسیم وضعیت مطلوب است. فرد و یا سازمان فاقد عاقبت اندیشی و آینده نگری مسیر درستی برای پیشرفت و موفقیت نخواهد داشت بویژه در جمعیت هلال احمر که کرامت و پیشرفت انسان ها همواره ارزش و هدف است. در این زمینه مولانا می گوید:

هر که اول بین بود اعمی بود

هرکه آخر بین چه با معنا بود

هرکه اول بنگرد پایان کار

اندر آخر او نگردد شرمسار

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *