گزارشی از برگزاری کارگاه ملی امداد و همچنين نجات ویژه نهاد‎های شهروندان و مردم شهر نهاد جوانان به میزبانی استان اصفهان |گزارشی از برگزاری کارگاه ملی امداد و همچنين نجات ویژه نهاد‎های شهروندان و …