آموزش‌های مهارتی و همچنين امدادی به دانش‌آموزان در قالب طرح دادرس |آموزش‌های مهارتی و همچنين امدادی به دانش‌آموزان در قالب طرح دادرس از هلال ۱۴۷| دست يار امورجوانان هلال احمر البرز با تشریح جزئیات …